Kancelaria IPSUM

Zakres działalności

Czym się zajmujemy

Kancelaria świadczy usługi przede wszystkim z dziedziny szeroko rozumianego prawa cywilnego.

W tym obszarze mieści się pomoc prawna kancelarii z dziedziny prawa cywilnego sensu stricto:

Wszelkich spraw z zakresu prawa zobowiązań, np. spraw o zapłatę należności, wydanie rzeczy, zapłatę odszkodowania, powódzw przeciwegzekucyjnych, ale także roszczeń wywodzonych z ustaw szczególnych, np. Prawa Transportowego, Prawa Autorskiego, Prawa Ubezpieczeniowego, roszczeń wekslowych, a wobec klientów indywidualnych także w zakresie przeprowadzenia upadłości konsumenckiej.

Z dziedziny prawa rzeczowego, w tym w zakresie zniesienia współwłasności, rozstrzygania kwestii służebności gruntowych, zasiedzenia praw rzeczowych.

Z zakresu prawa spadkowego sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, w tym przez obywateli innych krajów, działu spadku, prowadzenie sporów o należny zachowek.

Świadczeniem usług objęte jest również
prawo rodzinne, a w tym przede wszystkim :

sprawy o rozwód

sprawy alimentacyjne

zarządzenia opiekuńcze

o ustalenie i uregulowanie władzy rodzicielskiej i kontaktów

sprawy o ubezwłasnowolnienie

Kancelaria prowadzi także sprawy z dziedziny prawa pracy, zarówno reprezentując w sporach sądowych pracodawców, jak i pracowników, którzy dochodzą swoich roszczeń. Reprezentacja dotyczy spraw z odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, odszkodowań, zapłaty za przepracowane godziny nadliczbowe, sprostowania świadectwa pracy, jak też dochodzenia roszczeń z tytułu mobbingu w miejscu pracy.

W dziedzinie prawa gospodarczego prowadzimy obsługę podmiotów gospodarczych, zarówno stałą, jak i doraźną. Obejmuje ona prowadzenie w imieniu Klienta postępowań sądowych we wszystkich instancjach, wraz z postępowaniem egzekucyjnym. Oferujemy także stałe doradztwo prawne, sporządzanie niezbędnych analiz prawnych, opiniowanie spraw, tworzenie projektów dokumentów, tworzenie lub weryfikację zapisów umów, reprezentację wobec innych podmiotów, udział w negocjacjach.