Spółka partnerska – co warto wiedzieć?

spółka partnerska w prawie

Przepisy umożliwiają prowadzenie działalności gospodarczej w różnych formach. Jedną z nich stanowi spółka partnerska, regulowana przez prawo spółek handlowych. Dowiedz się, co to jest i dla kogo taki sposób organizacji biznesu będzie właściwy. Poznaj zalety oraz wady funkcjonowania firmy w tym modelu i sprawdź, jak w spółce partnerskiej przedstawiają się kwestie związane z odpowiedzialnością oraz kapitałem zakładowym.

Co to jest spółka partnerska?

Przepisy prawa precyzyjne regulują, jak powinno funkcjonować tego rodzaju przedsiębiorstwo. Odpowiedź na pytanie, co to jest spółka partnerska, brzmi: to osobowy podmiot prawa handlowego, który może być założony przez osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów. Firma taka może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie zawodu wykonywanego przez wspólników. Co to jest wolny zawód z punktu widzenia prawa? W art. 88 KSH jest on definiowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza wykonywana m.in. przez:

 • tłumaczy,
 • adwokatów,
 • notariuszy,
 • radców prawnych,
 • biegłych rewidentów,
 • księgowych,
 • agentów ubezpieczeniowych,
 • doradców podatkowych,
 • lekarzy i pielęgniarki.

KSH, czyli spółka partnerska a prawo

Omawiana forma organizacji przedsiębiorstwa jest uregulowana w Kodeksie spółek handlowych (KSH). KSH definiuje zasady, na jakich funkcjonuje spółka partnerska, a prawo szczegółowo określa formę prawną, zasady jej zawiązania i rejestracji, funkcjonowania, rozwiązania oraz likwidacji.

Spółka partnerska: wady i zalety

Być może teraz zastanawiasz się, czy taki model firmy będzie dla Ciebie odpowiedni. Podobnie jak każda inna forma organizacji biznesu, również spółka partnerska ma zarówno wady, jak i zalety. Do tych pierwszych należy zaliczyć:

 • możliwość zakładania wyłącznie przez osoby fizyczne wykonujące wolne zawody,
 • brak możliwości dziedziczenia udziałów,
 • konieczność osobistego odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Do zalet spółki partnerskiej należą niewątpliwie:

 • łatwa rejestracja,
 • niskie koszty związane z założeniem,
 • ograniczenie odpowiedzialności wspólnika za błędy innych wspólników i podległych im osób.

Wspólnicy i kapitał w spółce partnerskiej

Jak już wspominaliśmy, wspólnicy (zwani w tym przypadku partnerami) są osobami fizycznymi, uprawnionymi do wykonywania wolnych zawodów. Partnerzy mają prawo do udziału w zyskach spółki partnerskiej, a także do uczestnictwa w zarządzaniu nią. Każdy z partnerów zobowiązany jest do wniesienia wkładu do spółki, której majątek obejmuje aktywa wniesione przez wspólników oraz mienie nabyte w trakcie działalności. Partnerzy mogą wnosić do przedsiębiorstwa wkłady zarówno pieniężne, jak i niepieniężne.

Spółka partnerska a odpowiedzialność

Jedną z podstawowych zalet takiej formy organizowania działalności gospodarczej jest to, że partner nie odpowiada za zobowiązania firmy w związku z wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów. Ta sama zasada dotyczy odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób zatrudnionych przez innego partnera. Wadą może być natomiast to, że co do zasady prawo nakłada na partnerów obowiązek solidarnej i nieograniczonej odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej całym majątkiem. Dotyczy to sytuacji, gdy egzekucja z majątku przedsiębiorstwa okazuje się nieskuteczna.