Kancelaria IPSUM

Podział majątku Katowice

Jednym z prawnych skutków zakończenia małżeństwa w procedurze rozwodowej jest ustanie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami. Podział majątku po rozwodzie to jeden z tych obszarów, w których IPSUM Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Korusiewicz wspiera swoich klientów, zapewniając pomoc na obszarze Katowic i okolicznych miejscowości. Pomożemy w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i pism, oferując reprezentację stron w postępowaniu dotyczącym dzielenia wspólnego dobytku, jak również zapewnimy bieżące doradztwo w kwestiach dotyczących ustanowienia rozdzielności przed rozwodem.

Rozwód a podział majątku Katowice

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy żoną a mężem powstaje wspólność majątkowa. Wyjątkiem jest sytuacja, w której na mocy zawartej umowy, małżonkowie zadecydują o kontynuowaniu odrębnych majątków w trakcie trwania małżeństwa. Co do zasady udziały we wspólnym dorobku są równe. Zdarza się jednak, że toczy się sprawa o rozwód, a podział majątku może w takiej sytuacji obejmować ustalenie przez sąd udziałów nierównych, uwzględniających to, w jakim stopniu zarówno żona, jak i mąż przyczynili się do powstania określonego stanu posiadania.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż za przyczynienie się do powstania wspólnego majątku, którego podział następuje najczęściej po rozwodzie, a rzadziej przed, nie dotyczy wyłącznie wnoszenia aktywów finansowych czy rzeczowych. Kwestia ta jest przez sąd traktowana znacznie szerzej i obejmuje wszelkie starania obu małżonków o zapewnienie szeroko rozumianego dobra rodziny. W praktyce oznacza to, że obok korzyści typowo finansowych sąd uwzględnia również wkład w wychowanie dzieci czy pracę w gospodarstwie domowym. Nie jest więc powiedziane, że wyższe udziały w podziale majątku po rozwodzie zawsze przypadną temu z małżonków, który wniósł do niego więcej aktywów.

Czytaj więcej

Co wchodzi w skład majątku wspólnego?

Zdecydowanie łatwiej niż udziały w dorobku małżonków da się ustalić materialne oraz niematerialne aktywa, zaliczane do wspólności majątkowej. I tak podział majątku przy rozwodzie dotyczy przede wszystkim takich aktywów, jak:

  • wynagrodzenia za pracę oraz dochody z działalności gospodarczej obu małżonków,
  • środki zgromadzone na rachunkach otwartych bądź pracowniczych funduszach emerytalnych oraz składki na subkontach prowadzonych przez ZUS,
  • dochody z majątku wspólnego oraz osobistego każdego z małżonków,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nabyte przed rozwodem ze środków stanowiących majątek wspólny,
  • akcje oraz udziały w spółkach kapitałowych nabyte w trakcie trwania wspólności majątkowej,
  • przedmioty majątkowe zakupione przez współmałżonków ze środków pochodzących z majątku wspólnego,
  • wierzytelności nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej.

Naszych klientów z Katowic oraz okolic uświadamiamy, że podział majątku wspólnego powinien, co do zasady, obejmować wszystkie wyżej wymienione składniki. Jedynie z ważnych powodów sąd może zadecydować o ograniczeniu działu wyłącznie do jego określonej części. Warto również dodać, że skład majątku ustala się na dzień ustania wspólności majątkowej, np. orzeczenia rozwodu, natomiast ich wartość – na dzień dokonywania podziału.

Jak przebiega sprawa o podział majątku po rozwodzie?

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że dzielenie wspólnych aktywów nie zawsze musi dokonywać się na sądowej sali. Alternatywną drogą jest zawarcie pozasądowej umowy pomiędzy małżonkami. Z takiego rozwiązania najczęściej korzystają pary, które chcą uzyskać szybki rozwód, a sposób przeprowadzania rozdziału nie wzbudza wątpliwości u żadnej ze stron. W przypadku braku porozumienia strony mogą również skorzystać z możliwości odbycia mediacji. Ostatecznym rozwiązaniem sporu pozostaje wszczęcie postępowania sądowego określanego jako sprawa o podział wspólnego majątku.

Zasadniczo istnieją trzy możliwości co do sposobu, w jaki sąd może przeprowadzić taki rozdział po rozwodzie. Pierwszym z nich jest dokonanie podziału w naturze, a więc fizyczne rozdzielenie aktywów pomiędzy małżonkami, stosownie do ich udziałów w majątku. Innym rozwiązaniem jest przyznanie całości aktywów jednej stronie z obowiązkiem spłaty na rzecz drugiego/drugiej. Ostatecznie sąd może również zdecydować o sprzedaży całości, a następnie ustalić rozdział uzyskanych dochodów stosownie do udziałów obu stron. Warto jednak pamiętać, że taka sytuacja jest możliwa przy podziale majątku wspólnego tylko co do poszczególnych składników tego majątku.

Rozdzielność majątkowa, czyli podział majątku przed rozwodem Katowice

Zdecydowana większość spraw związanych z dzieleniem wypracowanego wspólnie dobytku pomiędzy męża i żonę ma miejsce po rozwodzie. Jednak wspólność można zakończyć także w trakcie trwania małżeństwa, poprzez ustanowienie rozdzielności majątkowej. Na tego rodzaju rozwiązanie decydują się m.in. małżonkowie prowadzący działalność gospodarczą, chcący chronić poszczególne aktywa przed ewentualnymi roszczeniami stron trzecich.

Obsługiwany przez naszą kancelarię podział majątku przed rozwodem, m.in. w Katowicach, pozwala zachować pełną osobistą niezależność finansową każdej ze stron, a równocześnie zabezpiecza ją przed utratą dobytku w trakcie ewentualnej rozprawy rozwodowej. Warto natomiast pamiętać, że rozdzielność majątkowa nie działa wstecz, dlatego małżonkowie nadal solidarnie będą odpowiadali za zobowiązania zaciągnięte w chwili, gdy obowiązywała ich wspólność.