Kancelaria IPSUM

Prawo rodzinne Katowice

Rodzina, jako podstawowa komórka społeczna podlega w polskim ustawodawstwie szczególnej ochronie. Jednym z obszarów, których IPSUM Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Korusiewicz aktywnie wspiera swoich Klientów z Katowic i okolic, jest prawo rodzinne i opiekuńcze. Angażując się w postępowania dotyczące alimentów, ustalenia ojcostwa, rozwodów i separacji, umów małżeńskich czy sprawowania władzy rodzicielskiej, prawnik do spraw rodzinnych dba przede wszystkim o prawny interes swojego Klienta. Biorąc pod uwagę skomplikowaną materię oraz wysoki stopień nacechowania emocjonalnego, spory prawne w rodzinie wymagają szczególnego podejścia, łączącego doskonałą znajomość norm i przepisów z odpowiednią dozą empatii oraz zrozumienia.

Prawo rodzinne: sprawy o alimenty

Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Korusiewicz oferuje pomoc prawną w zakresie spraw o alimenty na terenie Katowic i okolic. Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego i opiekuńczego świadczymy pomoc prawną na rzecz osób uprawnionych do alimentacji, by mogły one uzyskać należne im środki na utrzymanie i wychowanie. O alimenty mogą ubiegać się:

 • dzieci wobec rodziców,
 • rodzice wobec dzieci,
 • małżonkowie wobec siebie,
 • osoby pozostające w utrzymywaniu,
 • osoby pozostajęce na utrzymaniu zobowiązanego.

Jeśli strony nie dojdą do porozumienia, wysokość alimentów ustala sąd na podstawie potrzeb uprawnionego i możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Rola prawnika od spraw rodzinnych dotyczących alimentacji może dotyczyć zarówno samego sporządzenia pozwu o alimenty, jak i reprezentacji strony w postępowaniu, bądź udzielania bieżących porad. Warto dodać, że jeśli alimenty nie są dobrowolnie płacone, można je wyegzekwować na podstawie tytułu wykonawczego, którym jest wyrok sądu lub inny dokument stwierdzający obowiązek alimentacyjny.

Czytaj więcej

Prawnik od spraw rodzinnych – pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej Katowice

Innym obszarem, w którym radca prawny może wyświadczyć niezbędną pomoc, są sprawy o pozbawienie lub ograniczenie władzy rodzicielskiej na terenie Katowic i okolic. Wsparcie prawnika do spraw rodzinnych udzielane jest zarówno osobom, które chcą pozbawić bądź ograniczyć drugiej stronie możliwość sprawowania tej władzy, jak i tym, wobec których taki środek ma zostać zastosowany. Jak precyzuje prawo rodzinne, władza rodzicielska to ogół praw i obowiązków opiekuńczych, przysługujących rodzicom w stosunku do ich dzieci, obejmujący m.in.:

 • sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem dziecka,
 • reprezentowanie dziecka,
 • decydowanie o wychowaniu i edukacji dziecka.

Jej pozbawienie lub ograniczenie jest możliwe w przypadku, gdy rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej, w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, bądź nie interesują się nim.

Pomoc prawnika rodzinnego przy sporządzaniu umów małżeńskich Katowice

Umowa małżeńska to szczególny dokument, regulujący stosunki majątkowe między małżonkami. Może zostać zawarta przed zawarciem małżeństwa, w trakcie jego trwania, a nawet po jego rozwiązaniu. Prawnik rodzinny może pełnić w tej sprawie funkcję doradczą, przedstawiając okoliczności oraz wszelkie istotne aspekty związane z ustanowieniem rozdzielności majątkowej, jak również pomagać w wypracowaniu kompromisowego rozwiązania np. w drodze negocjacji bądź mediacji. Zgodnie z prawem umowę majątkową małżeńską należy sporządzić w formie aktu notarialnego, a jej zawarcie może przynieść szereg korzyści, takich jak m.in.:

 • ochrona majątku osobistego małżonków,
 • ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego ze współmałżonków,
 • uproszczenie kwestii majątkowych w razie rozwodu lub separacji.

Sprawy o uznanie i zaprzeczenie ojcostwa

Kancelaria realizuje również uprawnienia prawnika rodzinnego związane z prowadzeniem spraw o uznanie i zaprzeczenie ojcostwa przed sądami w Katowicach oraz innych miastach na Śląsku. Pomagamy osobom, które chcą uznać swoje ojcostwo bądź zaprzeczyć mu, jak również tym Klientom, których ojcostwo jest kwestionowane. Zgodnie z prawem rodzinnym i opiekuńczym w polskim systemie obowiązuje domniemanie, iż ojcem dziecka urodzonego w trakcie trwania małżeństwa bądź przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia, jest aktualny (lub już były) mąż matki, a nie ojciec biologiczny. Jak nietrudno się domyślać, tego rodzaju stan prawny nie jest pożądany ani przez biologicznego ojca (który chce, by jego ojcostwo zostało uznane), ani przez domniemanego (który nie jest faktycznie ojcem biologicznym). Obie strony mają więc możliwość dochodzenia swoich praw w postępowaniu sądowym.

Pomoc w sprawach rodzinnych – Katowice

Prawne aspekty funkcjonowania rodziny stanowią skomplikowaną materię, która w wielu obszarach może wymagać zasięgnięcia pomocy na zewnątrz. IPSUM Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Korusiewicz zapewnia wsparcie w sprawach regulowanych przez prawo rodzinne na obszarze Katowic i okolicznych miast. Prawnik od spraw rodzinnych i opiekuńczych, działając w zgodzie zarówno z duchem, jak i literą obowiązującego prawa, świadczy pomoc na rzecz wszystkich tych, którzy takiego wsparcia potrzebują.