Kancelaria IPSUM

Prawo pracy Katowice

Działając w granicach obowiązujących przepisów IPSUM Kancelaria Radcy Prawnego Magdalena Korusiewicz, świadczy pomoc prawną na rzecz pracowników oraz pracodawców z Katowic, Sosnowca i okolicznych miejscowości. Prawnik od prawa pracy to osoba, której rolą jest obsługa przedsiębiorstw, udzielanie bieżących porad, a także reprezentowanie stron w sporach regulowanych przepisami Kodeksu pracy. Biorąc pod uwagę szeroki zakres regulacji związanych z zatrudnianiem pracowników, a także wysoki stopień sformalizowania relacji, warto zapewnić sobie wsparcie, które pozwala unikać potencjalnych konfliktów bądź rozwiązywać je bez szkody dla żadnej ze stron.

Czym zajmuje się prawo pracy?

Podstawowym zadaniem tej rozległej dziedziny legislacji jest regulowanie stosunków prawnych pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Prawnik prawa pracy czuwa nad tym, by relacje przedsiębiorców z zatrudnianymi przez nie osobami, ale także organami kontrolnymi, układały się w sposób zgodny z przepisami i bezproblemowy. Podstawowym aktem prawnym regulującym wspomniane wyżej stosunki jest Kodeks pracy, będący źródłem praw i obowiązków zarówno dla tych, którzy zatrudniają, jak i dla zatrudnianych. Jako ogół regulacji określający m.in. kwestie partycypacji pracowniczej, dialogu oraz sporów, prawo pracy w szczególny sposób chroni pracowników przed nadużyciami. Jednocześnie wyznacza ono pracodawcom ramy prawne dotyczące organizacji zatrudnienia.

Czytaj więcej

Prawnik prawa pracy – Katowice

Warto zwrócić uwagę na fakt, że nawet najmniejsza firma, zatrudniająca pracowników, zobowiązana jest stosować się do przepisów Kodeksu pracy, a w sprawach przez niego nieuregulowanych – do innych ustaw i rozporządzeń. Radca prawny od prawa pracy, zgodnie z przynależnymi mu uprawnieniami może realizować szeroki zakres czynności. Począwszy od bieżącego doradztwa, poprzez udział w mediacjach i negocjacjach, aż po reprezentowanie pracodawców i pracowników w sporach sądowych czy postępowaniach prowadzonych przez uprawnione organy, Kancelaria IPSUM wspiera swoich Klientów z Katowic oraz okolic.

Radca prawny dla pracodawców Katowice

Jednym z obszarów działalności Kancelarii, w której swoje wsparcie może zaoferować prawnik, jest prawo pracy rozumiane w kontekście obowiązków pracodawcy. W ramach czynności podejmowanych przez Kancelarię, zarówno na zasadzie stałej obsługi, jak i okazjonalnej współpracy, radca prawny realizuje szereg działań, takich jak:

 • tworzenie regulaminów pracy oraz wynagradzania pracowników,
 • opiniowanie umów o pracę i kontraktów menedżerskich,
 • sporządzanie regulaminów zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
 • przygotowywanie procedur antydyskryminacyjnych oraz antymobbingowych,
 • reprezentowanie pracodawców w sporach toczonych przez sądy pracy,
 • wsparcie w postępowaniach prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne uprawnione instytucje,
 • udzielanie bieżących porad prawnych z zakresu prawa pracy.

Prawo pracy – wsparcie pracowników

Kolejnym ważnym obszarem działania IPSUM Kancelarii Radcy Prawnego Magdaleny Korusiewicz w Katowicach oraz innych śląskich miastach, jest udzielanie niezbędnego wsparcia pracownikom. Wspieramy naszych Klientów wszędzie tam, gdzie swoją pomoc może zaoferować radca prawny, a gdzie prawo pracy jest naruszane m.in. przez mobbing czy dyskryminację. W sporach z pracodawcami reprezentujemy zarówno osoby zatrudnione, jak i te, które nie pracując już u danego pracodawcy, pragną dochodzić swoich praw. Obszar pomocy, której w takich sytuacjach może udzielić prawnik od prawa pracy, obejmuje m.in.:

 • udzielanie porad dotyczących zawierania umowy o pracę,
 • ustalanie treści stosunku pracy,
 • kwestie zakazu konkurencji i odpowiedzialności materialnej pracowników,
 • reprezentowanie w postępowaniach sądowych w sprawach dotyczących odszkodowania za wypadek przy pracy, przywrócenia do pracy, bezprawnego zwolnienia czy o wynagrodzenie za godziny nadliczbowe,
 • pomoc i wsparcie prawne w sprawach dotyczących mobbingu i dyskryminowania,

a także szereg innych kwestii, takich jak ustalenie stosunku pracy, mediacje i negocjacje, czy postępowania rentowe i emerytalne prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Radca prawny, a prawo pracy

Działając na szerokim obszarze, obejmującym Katowice, Sosnowiec, ale również inne miasta na Śląsku, Kancelaria IPSUM wspiera w egzekwowaniu przepisów zarówno przedsiębiorców, jak i zatrudnianych przez nich pracowników. Radca prawny pracy, działając zgodnie z duchem i literą prawa, może pełnić funkcję doradczą, jak również odpowiadać za przestrzeganie przepisów w firmie, np. poprzez tworzenie umów czy wewnątrzzakładowych regulaminów. Równocześnie prawnik może reprezentować firmę lub jej pracowników na zewnątrz, dbając o skuteczne zabezpieczenie roszczeń oraz interesów stron. Istotna jest również rola radcy prawnego jako mediatora w wewnętrznych sporach toczonych na gruncie prawa pracy. W sytuacji długotrwałego i skomplikowanego nieporozumienia bądź konfliktu na linii pracodawca-pracownik, zasięgnięcie porady prawnej może okazać się szansą na szybkie i polubowne zażegnanie problemu bez konieczności wkraczania na ścieżkę sądową.